1. Algemeen

1.1. De Wenck  beoogt met dit reglement een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank te waarborgen alsmede gezonde huis- en gedragsregels in de ontmoetingsruimte  te bevorderen.

1.2 De Wenck  heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij staan vermeld op de drank- en horecavergunning  en zijn bevoegd tot het leiding geven aan de uitoefening van de horeca-activiteiten in de ontmoetingsruimte.

1.3. Een barvrijwilliger kan  op tijden dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt – de barwerkzaamheden in de ontmoetingsruimte  uitvoeren. Een barvrijwilliger is tenminste 16 jaar oud en heeft een instructie verantwoord alcoholgebruik gekregen van de coördinator van de bar.


2. Sociaal Hygiënische huisregels

3.1. De openingstijden van de ontmoetingsruimte  passen binnen de drank- en horecavergunning (9.00 – 23.00) de tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt geschonken vallen binnen de openingstijden. Er kan alcohol geschonken worden van maandag t/m vrijdag van 15:00 tot 20:00 uur.

2.2. Op de momenten dat in de ontmoetingsruimte  alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er een leidinggevende dan wel een barvrijwilliger aanwezig. Barvrijwilligers ontvangen van de leidinggevenden ook instructie over de huisregels zoals bedoeld in dit artikel en de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

2.3. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de ontmoetingsruimte.

2.4. De Wenck  wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

2.5. Consumpties mogen worden opgeschreven tot maximaal het einde van de dag. De bon moet nog dezelfde dag worden betaald.

2.6. Indien een niet betaalde bon toch blijft liggen, dan mag aan deze persoon niets meer worden verkocht, totdat de bon is voldaan.

2.7. Roken in het wijkhuis is niet toegestaan. Peuken moeten, buiten,  in de daarvoor bestemde asbaktegels.


3. Vaststellen en wijzigen

3.1. Het bestuur van  De Wenck  legt dit reglement ter vaststelling voor aan de coördinatoren. Wijzigingen van het reglement komen op dezelfde wijze tot stand.

3.2. Het reglement moet worden voorgelegd aan  het locatiehoofd van  de Galecop (Lister) bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning.

3.3. Het reglement geldt voor de stichting vanaf de dag volgend op die waarop het wordt vastgesteld door de coördinatoren  met dien verstande dat de bepalingen inzake alcoholverstrekking in werking treden op hetzelfde moment als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.


4. Handhaving, klachtenprocedure en sancties

4.1. De coördinatoren  en de projectleider zijn belast met de algemene leiding van de ontmoetingsruimte  en verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving en dit reglement. Uiteraard hebben ook de leden een eigen verantwoordelijkheid voor  sociaal gedrag.

4.2. Klachten over de toepassing van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van de projectleider. De projectleider onderzoekt de klacht, hoort zo nodig de klager en de beklaagde en kan bij gegrondverklaring van de klacht maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

4.3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving kan de projectleider bij overtreding van (één van) de regels van dit reglement ten opzichte van betrokkene(n) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en dit reglement.

4.4. Bij een overtreding van dit reglement of ongepast gedrag zoals ordeverstoring of belediging van een van de medewerkers of aanwezigen is het de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger toegestaan, na één waarschuwing, bij een volgende overtreding iemand de toegang tot de ontmoetingsruimte  tijdelijk te ontzeggen.

4.5. Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen sancties als weigering van het schenken van alcoholhoudende drank, tijdelijke schorsing of  toegang tot de ontmoetingsruimte door het bestuur worden opgelegd.

Het bestuur De Wenck